Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1701 на Комисията от 19 август 2016 година за определяне на правила относно формата на представянето на работни планове за събиране на данни в секторите на рибарството и аквакултурите (нотифицирано под номер С(2016) 5304)$