Директива 2003/11/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 2003 година за изменение за двадесет и четвърти път на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (пентабромодифенил етер, октабромодифенил етер)$