Поправка на Регламент (ЕС) 2016/841 на Съвета от 27 май 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република (ОВ L 141, 28.5.2016 г.)