PROPCELEX Регламент (ЕИО) № 4056/87 на Комисията от 22 декември 1987 година за определяне методите на анализ и други разпоредби с технически характер, необходими за прилагането на Регламент (ЕИО) № 3035/80 на Съвета за определяне по отношение на някои селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са предмет на приложение II към Договора, на общите правила за предоставяне на възстановявания при износ и на критериите за определяне на размера им