Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8739 — Kuraray/PTTGC/Sumitomo/JV) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )