Писмен въпрос E-5118/06 зададен от Derek Clark (IND/DEM) на Комисията. Предложение за Директива за изменение на Директива 76/769/ЕИО за ограничаване пускането на пазара на някои измервателни апарати, съдържащи живак