Писмен въпрос P-2032/06, зададен от Johannes Voggenhuber (Verts/ALE) на Комисията. State of repair of the Jean Monnet building in Luxembourg