Решение на Комисията от 20/04/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7980 - SUMITOMO / COSAN / BIOMASSA) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)