Списък на компетентните органи, които са оправомощени да извършват непосредствено търсене в данните, съдържащи се в Шенгенската информационна система от второ поколение, в съответствие с член 31, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета и член 46, параграф 8 от Решение 2007/533/ПВР на Съвета относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение