Решение на Комисията от 17/05/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7941 - SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE / CORNING / JV) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)