Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/824 на Комисията от 25 май 2016 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение за съдържанието и формата на описанието на функционирането на многостранните системи за търговия и организираните системи за търговия, както и за уведомяването на Европейския орган за ценни книжа и пазари в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти (Текст от значение за ЕИП)$