Определение на Общия съд (осми състав) от 15 февруари 2016 г.#Ahmed Abdelaziz Ezz и др. срещу Съвет на Европейския съюз.#Жалба за отмяна — Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, наложени с оглед на положението в Египет — Мерки, наложени на лица, отговорни за злоупотреба с държавни финансови средства, и на свързани с тях лица и образувания — Замразяване на средства — Включване на жалбоподателите в списъка на визираните лица — Правно основание — Неспазване на критериите за включване в списъка — Грешка при прилагане на правото — Фактическа грешка — Право на собственост — Уронване на доброто име — Право на защита — Право на ефективна съдебна защита — Задължение за мотивиране — Адаптиране на исканията и основанията — Висящ процес — Жалба, която е частично явно недопустима и частично явно неоснователна.#Дело T-279/13. Определение на Общия съд (осми състав) от 15 февруари 2016 г.