Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα VerLoren van Themaat της 29ης Νοεμβρίου 1984.