Merkur Fleisch-Import TITJUR Решение на Съда (трети състав) от 29 април 1982 г. # Merkur Fleisch-Import GmbH срещу Hauptzollamt Hamburg-Ericus. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Hamburg - Германия. # Дело 147/81.