Решение на Комисията от 16/06/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8037 - INCJ / SUMITOMO / SEKISUI / JV) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)