Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7992 — Starwood Capital Group/Banco Sabadell/JV) — Дело — кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)