Mål T-363/16: Talan väckt den 7 juli 2016 – Zoetis Belgium mot kommissionen