/* */

Определение на председателя на първи състав на Съда на публичната служба от 21 декември 2006 г. # Ioannis Pantalis срещу Комисия на Европейските общности. # Заличаване. # Дело F-88/06. Pantalis/Комисия TITJUR