Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 99/2006 av den 22 september 2006 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet