TITJUR Заключение на генералния адвокат Mengozzi представено на16 ноември 2006 г. # Raffaele Talotta срещу Белгийската държава. # Искане за преюдициално заключение: Cour de cassation - Белгия. # Свобода на установяване - Член 52 от Договора за ЕО (след изменението нов член 43 ЕО) - Чуждестранно данъчно задължено лице, което извършва дейност като самостоятелно заето лице - Определяне на минимални прагове на данъчно облагане единствено по отношение на чуждестранни данъчно задължени лица - Обоснованост поради причини от обществен интерес - Ефективен данъчен контрол - Необоснованост. # Дело C-383/05. Talotta