Дело C-347/16: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 21 юни 2016 година — „Българска енергийна борса“ АД (БЕБ)/Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)