Rozhodnutie Komisie z  20. decembra 2006 o predĺžení lehoty na uvádzanie na trh biocídnych výrobkov obsahujúcich niektoré účinné látky, ktoré nebudú preskúmané počas desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice 98/8/ES [oznámené pod číslom K(2006) 6707]