2008/866/ЕО: Решение на Комисията от 12 ноември 2008 година относно спешни мерки за спиране на вноса от Перу на някои двучерупчести мекотели за консумация от човека (нотифицирано под номер C(2008) 6732) (Текст от значение за ЕИП)