Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7946 — PAI/Nestlé/Froneri) (Текст от значение за ЕИП)