/* */

PROPCELEX Споразумение от 16 март 2006 година между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън Eурозоната за определяне на процедурите за работа на Механизма на обменните курсове в третия етап от Икономическия и паричен съюз (2006/C 73/08)