PROPCELEX Решение на Съвета от 20 ноември 2006 година за включване на неучастващите държави-членки в приложното поле на Решение 2006/849/ЕО за изменение и удължаване на срока на Решение 2001/923/ЕО за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еурото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“)