Регламент (ЕО) № 479/2006 на Комисията от 23 март 2006 година относно разрешение за някои добавки от групата съединения на микроелементи (текст от значение за ЕИП)