Решение на Съда от 9 юли 1985 г. # Piercarlo Bozzetti срещу Invernizzi SpA и Ministro del tesoro. # Искане за преюдициално заключение: Pretura unificata di Cremona - Италия. # Дело 179/84. TITJUR Bozzetti