Обобщение на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предпазните мерки и дерогациите по член 89 от Общия регламент относно защитата на данните в контекста на предложение за регламент относно интегрираната статистика на земеделските стопанства