Наредба № 1 от 24.01.2000 г. за организацията и работата на бюрата за съдимост