Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10209 — Ceravis/Fraunhofer-Gesellschaft/E-VITA JV) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2021/C 130/05