Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8118 — OpenGate Capital/Umicore Zinc Chemicals) (Текст от значение за ЕИП)