Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1078 на Комисията от 4 юли 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци (ОВ L 179, 5.7.2016 г.)