/* */

C/2016/1967 Решение (ЕС) 2016/547 на Комисията от 7 април 2016 година за одобряване, от името на Европейския съюз, на изменението на протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко