Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Daudzgadu finanšu shēmas (DFS) vidusposma pārskatīšana”