Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8066 — Randstad/Obiettivo Lavoro) — Дело — кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)