Решение на Комисията от 13/05/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8009 - CPPIB / GIP / PACIFIC NATIONAL BUSINESS OF ASCIANO) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)