Дело C-155/15: Решение на Съда (голям състав) от 7 юни 2016 г. (преюдициално запитване от Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Швеция) — George Karim/Migrationsverket (Преюдициално запитване — Регламент (ЕС) № 604/2013 — Определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава — Член 18 — Обратно приемане на търсещо убежище лице, чиято молба е в процес на разглеждане — Член 19 — Прекратяване на компетентност — Отсъствие от територията на държавите членки за най-малко три месеца — Нова процедура за определяне на компетентната държава членка — Член 27 — Способ за защита — Обхват на съдебния контрол)