Поправка на Решение № 1/2011 (2011/293/ЕС) на Съвета за асоцииране ЕС-Мароко от 30 март 2011 година за изменение на приложение II към Протокол № 4 към Евро-средиземноморското споразумение между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, съдържащо списък на операциите по обработка или преработка, които трябва да се извършат по отношение на материалите без произход, за да може полученият продукт да придобие статут на продукт с произход (ОВ L 141, 27.5.2011 г.)