Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/637 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2019, σχετικά με την έγκριση της ουσίας χοληκαλσιφερόλη ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 14 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)