Решение (ЕС) 2016/334 на Съвета от 4 март 2016 година за назначаване на двама заместник-членове, предложени от Република Литва, в Комитета на регионите