Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1902 της Επιτροπής της 7ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τον καθορισμό τεχνικών πληροφοριών για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων και των βασικών ιδίων κεφαλαίων προς αναφορά με ημερομηνίες αναφοράς από τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)