Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8123 — Total/Lampiris) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)