Дело C-450/15: Определение на Съда (девети състав) от 28 юни 2016 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Italsempione — Spedizioni Internazionali SpA (Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Регламент (EО) № 1/2003 — Член 23, параграф 2, буква а) — Тълкуване с оглед на принципа на пропорционалност — Опредeляне на размера на глобата — Критерии — Насоки за определяне размера на глобите — Национална практика — Коригиране на основния размер на глобата. — Вземане предвид на отегчаващи или смекчаващи обстоятелства — Прилагане на максималната граница от 10 % от общия оборот — Липса на компетентност на Съда — Явна липса на компетентност)