Решение на Съда от 15 декември 1987 г. # Deutsche Babcock Handel GmbH срещу Hauptzollamt Lübeck-Ost. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Hamburg - Германия. # Дело 328/85. TITJUR Deutsche Babcock