Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/638 на Комисията от 22 април 2016 година за отнемане на одобрението на активното вещество Z-13-хексадецен-11-ин-1-ил ацетат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (Текст от значение за ЕИП) C/2016/2308