Заключение на генералния адвокат Jacobs представено на25 юни 1992 г.