Регламент (ЕО) № 508/1999 на Комисията от 4 март 1999 година за изменение на приложения I до IV към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход