Решение за изпълнение (ЕС) 2016/715 на Комисията от 11 май 2016 година за определяне на мерки по отношение на някои плодове с произход от някои трети държави за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на вредителя Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (нотифицирано под номер С(2016) 2684) C/2016/2684