1997 m. vasario 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 286/97 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje